පස්වන වතාවටත් අග්‍රාමාත්‍යධූරයෙන් පිදුම් ලැබූ ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මහතාට තරුණයා මාධ්‍ය ජාලයේ  සුභ පැතුම්!

2018-12-16 11:36:00       751
feature-top
පස්වන වතාවටත් අග්‍රාමාත්‍යධූරයෙන් පිදුම් ලැබූ ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මහතාට තරුණයා මාධ්‍ය ජාලයේ  සුභ පැතුම්!

More News »