දයා ගමගේට කප්පාදුවක්..ඇමතිකමෙන් බාගයක් ඉවත් කරයි..

2019-01-12 09:56:00       600
feature-top
දයා ගමගේ මහතා විසින් දරන ලද වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධතා සහ සමාජ සවිබලගැන්වීම් කැබිනට් ඇමති ධුරයේ සංශෝධනයක් සිදු කර ඇත.

ඒ අනුව දයා ගමගේ මහතා සමාජ සවිබල ගැන්වීම් අමාත්‍ය ධුරය හිමිව ඇත.

වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධතා විෂය කැබිනට් නොවන ඇමති රවින්ද‍්‍ර සමරවීර මහතාට ලබා දී තිබේ.

the thruth

More News »