ජූලි මාසය 'මැජික්' මාසයක් වෙයි - සෑම පුද්ගලයෙකුටම සුවිශේෂි සිදුවීමක්!

2018-06-14 02:37:00       605
feature-top
2018 වසර තුළ මැජික් මාස ඇත්තේ 1ක් පමණක් වන අතර එය යෙදී ඇත්තේ ජූලි මාසයටය. එයට හේතුව වන්නේ අංක විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්තවලට අනුව 2018 වසරෙහි ජූලි මාසය තුළ සෑම දිනයකටම අදාළව දින අංක සහ දෛව අංක සමාන වීමයි. 2018 වසරෙහි වෙනත් කිසිදු මාසයකට අදාළව වෙනත් කිසිදු දිනයක් තුළ දින අංක සහ දෛව අංක සමානවීමක් සිදු නොවේ.

කිසියම් පුද්ගලයකුගේ දෛව අංකය යනු එම පුද්ගලයාගේ උපන් දින සටහනෙහි ඇති සියලූම ඉලක්කම් තනි ඉලක්කමක් ලැබෙන තුරු නැවත නැවත එකතු කිරීමෙන් ලැබෙන අගයයි. ඒ අනුව දෛව අංක 01 හිමියන්ට ජූලි 1, ජූලි 10, ජූලි 19, ජූලි 28 සහ ඒ ආශ්‍රිත දිනවල ද, දෛව අංක 2 හිමියන්ට ජූලි 2, ජූලි 11, ජූලි 20, ජූලි 29 සහ ඒ ආශ්‍රිත දිනවල ද, දෛව අංක 3 හිමියන්ට ජූලි 3, ජූලි 12, ජූලි 21, ජූලි 30 සහ ඒ ආශ්‍රිත දිනවල ද, දෛව අංක 4 හිමියන්ට ජූලි 4, ජූලි 13, ජූලි 22, ජූලි 31 සහ ඒ ආශ්‍රිත දිනවලද, දෛව අංක 5 හිමියන්ට ජූලි 5, ජූලි 14, ජූලි 23 සහ ඒ ආශ්‍රිත දිනවල ද, කලකට අමතක නොවන සිදුවීමකට හෝ වෙනත් විශේෂිත සිදුවීමකට හෝ අසම්පූර්ණව පැවැති කටයුත්තක් සම්පූර්ණ වීමට හෝ ඉඩකඩ ඇති බැවින් ඒ පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටිය යුතුය.

මීට අමතර ලෙස දෛව අංක 6 හිමියන්ට ජූලි 6, ජූලි 15, ජූලි 24 සහ ඒ ආශ්‍රිත දිනවල ද, දෛව අංක 7 හිමියන්ට ජූලි 7, ජූලි 16, ජූලි 25 සහ ඒ ආශ්‍රිත දිනවල ද, දෛව අංක 8 හිමියන්ට ජූලි 8, ජූලි 17, ජූලි 26 සහ ඒ ආශ්‍රිත දිනවල ද, දෛව අංක 9 හිමියන්ට ජූලි 9, ජූලි 19, ජූලි 27 සහ ඒ ආශ්‍රිත දිනවල ද කලකට අමතක නොවන සිදුවීමකට හෝ වෙනත් විශේෂිත සිදුවීමකට හෝ අසම්පූර්ණව පැවැති කටයුත්තක් සම්පූර්ණ වීමට හෝ ඉඩකඩ ඇති බැවින් ඒ පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටිය යුතුය.

ඉහත කී දිනවල ඉහත කී දෛව අංක හිමියන්ට සිදුවන විශේෂිත සිදුවීම් ලෙස තෑගිබෝග ලැබිම්, කලකින් හමු නොවන මිතුරන් හමුවීම්, හදිසියේ අසනීප වී වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගැනීමට සිදුවීම, හදිසි ධන ලාභ, හදිසි රැකියා ලාභ, සිත අධික සතුටට හෝ සිත අධික තැතිගැන්මට ලක්වන සිදුවීම්, අධික ලෙස කේන්ති යාම හෝ වෙනත් අමතක නොවන සිදුවීම් දැක්විය හැකිය. ඉහත දිනවලින් සමහරක සුබ සිදුවීම් ද තවත් සමහර දිනවල අසුබ සිදුවීම් ද සිදුවිය හැකි නිසා සෑම දිනයක් පිළිබඳවම අවධානයෙන් සිටීම සුදුසුය.

තවද 2018 වසරෙහි මැජික් මාසය ජූලි මාසය වුවද මැජික් මාසයට කලින් මාසය වන ජුනි මාසය තුළ සහ මැජික් මාසයට පසු මාසය වන අගෝස්තු මාසය තුළ ද මැජික් මාසය තුළ තරම්ම නොවුණත් ඊට ආසන්න ලෙස විශේෂිත සිදුවීම් සිදුවිය හැකි නිසා 2018 ජුනි සහ අගෝස්තු මාසවල ද ඉහත දෛව අංක හිමියන්ට ඉහත කී දිනවල යම් බලාපොරොත්තුවක් තැබිය හැකිය.
(under the courtesy of nethgossip.lk news web)

More News »