රැකියා වෙළඳපොළ ඉලක්ක කරමින් තරුණ තරුණියන්ට පුහුණු වැඩසටහන් - අනතර්ජාතික ශිෂ්‍ය ඇගයීම් ක්‍රමවේදයක්

2017-11-09 04:50:00       754
feature-top
(සංස්කරණය 9 ) අනතර්ජාතික ශිෂ්‍ය ඇගයීම් ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා අද (9) අයවැය කතාව ඉදිරිපත් කරමින් පැවසී ය.

වසර 13 අධ්‍යාපනය ලබාදීම තනවුරු කිරීමට, ජාත්‍යන්තර තලයේ විශ්වවිද්‍යාල ඇති කරන්න ඕන. වෙලඳ පොළට වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබාදෙන්න ඕන. උසස් පාඨමාලාවන් සකස් කළ යුතුයි. තරුණ කණ්ඩායම්වලින් පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය  මාස තුනක පුහුණු පාඨමාලා ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. යැපුම් දීමනාවක් මසකට ලබාදීමට  පියවර ගනු ඇත. මීළඟ වර්ෂ 3 තුළ තාක්ෂණික උසස් පාසල් 05ක් ස්ථාපිත කරන්න කටයුතු කරනවා. සිවිල්, සංචාරක, හෝටල් දැනුම ලබදීමට මෙම පාසල් මඟින් ලබාදීමට කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්මාර්ට් පන්ති කාමර සංකල්පය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනවා.

(under the courtesy of news.lk news web)

More News »