අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමගේ පෞද්ගලික ලේකම් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාර දෙයි.

2018-03-23 03:56:00       734
feature-top
අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් වන සුදත් චන්ද්‍රෙස්කර මහතා ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයෙන් අපට දැන ගැනීමට හැකිවිය.

 1985  සිට මේ දක්වා අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ගේ සියලුම පෞද්ගලික දේවල් ඔහු විසින් සිදු කර තිබේ. 

මීට පෙර ද ඔහු අස්වීමට උත්සාහ කලත් ඒ අවස්ථාවේ අග්‍රාමාත්‍යතුමා පවසා ඇත්තේ ‘‘සුදත් ඔබට යමක් නිර්මාණය කළ හැකියි. ඔබට වගකීමක් ඉටු කළ හැකියි. නායකයෙකු, දක්ෂයෙකු නිසා ඔබේ සේවය මට අවශ්‍යයි."

අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ පෞද්ගලික ලේකම් මහතාගේ අස්වීමේ  සත්‍ය  ලිපිය පහතින්

More News »