පොලිසියේ 29කට උසස් වීම්

2017-11-03 01:08:00       762
feature-top
පොලිස් පරීක්ෂක ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් 29 දෙනෙකු පොලිස් පරීක්ෂක තනතුරට උසස් කර තිබේ.

පොලිස්පතිවයාගේ නිර්දේශය මත ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතියට ඇතිව මෙම පත් කිරීම් සිදු කර ඇත.

අදාළ නිලධාරීන්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය හා කුසලතාවය පදනම් කර ගනිමින් 2017.09.29 දා දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම උසස් වීම් ලබා දී ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.

එලෙස උසස් වීම් ලැබු පොලිස් පරීක්ෂක ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් 29 පහත පරිදි වෙයි
01.පොලිස් පරික්ෂක-පී.එන්.ටී සිල්වා

02.පොලිස් පරික්ෂක ආර්.එම්.යු.කේ.බී රත්නායක

03.පොලිස් පරික්ෂකඑම්.එස් පුෂ්පකුමාර

04.පොලිස් පරික්ෂක ඊ.එස් ධර්මප්‍රිය
 
05.පොලිස් පරික්ෂක එච්.ජී.අයි ජයතිලක
 
06.පොලිස් පරික්ෂක යු.එස් සදර්ලන්ඩ්

07.පොලිස් පරික්ෂක ජී.පී.පී.ඒ චමින්ද

08.පොලිස් පරික්ෂක කේ.කේ.එස් විජේසේකර

09.පොලිස් පරික්ෂක ඩබ්.එම්.ටී රත්නායක

10.පොලිස් පරික්ෂක එස්.එස්.එන්.කේ ප්‍රනාන්දු

11.පොලිස් පරික් ජී.එම්.එන්.පී උඩඅරඹ

12.පොලිස් පරික්ෂක ආර්.එම්.සී.පී කුමාර

13.පොලිස් පරික්ෂක එච්.එම්.ඒ මනෝහර

14.පොලිස් පරික්ෂක ඩබ්.එම්.එස් වික්‍රමබණ්ඩාර

15.පොලිස් පරික්ෂක එම්.ආර්.ටී පතිරණ

16.පොලිස් පරික්ෂක සී.ජේ.ඩී වික්ර මනායක

17.පොලිස් පරික්ෂක කේ.එම්.එස්.ඒ සෙනවිරත්න

18.පොලිස් පරික්ෂක ඩී.ජී.ඒ.එන්.කේ ගමගේ

19.පොලිස් පරික්ෂක ඩී.සී.එල් මුණසිංහ

20.පොලිස් පරික්ෂක ඩබ්.අයි මල්ලිකාරච්චි

21.පොලිස් පරික්ෂක ඒ.වී.ඩී උදය කුමාර

22.පොලිස් පරික්ෂක ආර්.ඒ.එස් කුමාර

23.පොලිස් පරික්ෂක කේ.වී.ඒ ජයවීර

24.පොලිස් පරික්ෂක ඊ.එල්.සී උභයරත්න

25.පොලිස් පරික්ෂක ටී.එම්.සී.ඩබ් මාන්නගේ

26.පොලිස් පරික්ෂක ටී.ජී සුමනසිරි

27.පොලිස් පරික්ෂක බී.ඒල්.පී සිරිපාල

28.පොලිස් පරික්ෂක එස්.ඒ කිර්තිවර්ධන

29.පොලිස් පරික්ෂක ඩී.එල් ඉහලගමගේ 

(under the courtesy of adaderana.lk news web)

More News »