සාර්ථක උපත් පාලන ක්‍රමයක් වන ලූපය ගැන ඔබ දන්නවාද ?

2015-06-04 03:07:00       774
feature-top
කාන්තාවකට අනවශ්‍ය පිළිසිඳ ගැනීමක් වලක්වා ගැනීමට වුවමනා වුවද, ඒ සඳහා දෛනිකව ගිලින පෙති, ත්‍රෛ-මාසික ඩිපෝ ප්‍රොවෙරා එන්නත් හෝ LRT සැත්කම කර ගැනීමට අකමැති නම්, ඒ සඳහා ඇති හොඳම ක්‍රමය ලූපයක් පැළඳීමයි.

More News »