ඔබත් විවාහවෙලා තවම දරුඵල නැතුව ලතවෙනවාද ඉක්මණින්ම ගැබ් ගන්නනම් මෙන්න මේදේ කරන්න

2017-03-23 10:25:00       724
feature-top
ඔබත් විවාහවෙලා තවම දරුඵල නැතුව ලතවෙනවාද ඉක්මණින්ම ගැබ් ගන්නනම් මෙන්න මේදේ කරන්න මෙහෙමයි මවක් වෙන්න බැරිව ලතවෙන කෙනෙක්ට මේය ඔබට ඉතාම වැදගත් දෙයක් වේවි

taktik.info

More News »