දුම්වැටියක මිල රු:05 කින් ඉහළට

Aug 01, 2018 09.46am
feature-top
දුම්වැටියක් සඳහා අය කෙරෙන සුරා බද්ද රුපියල් 3යි ශත 80කින් ඉහළ දැමීමත් සමඟ දුම්වැටියක මිල රුපියල් 5කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

ඒ අනුව මෙතෙක් රුපියල් 50ක්ව පැවති දුම්වැටියක් රුපියල් 55ක් දක්වාත් රුපියල් 55ක්ව පැවති දුම්වැටියක් රුපියල් 60ක් දක්වාත් ඉහළ යනු ඇත.


උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »