ඡන්ද නාම ලේඛනය 08 වන දාට පෙර භාරදෙන්න

Jul 06, 2018 10.19am
feature-top
ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය සම්පූර්ණ කර ලබන 08 වන දාට පෙර ග්‍රාම නිලධාරීන්ට ලබා දෙන ලෙස ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ජනතාවට දැනුම් දෙයි.

ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් එම්.ඒ.පී.සී. පෙරේරා සඳහන් කළේ, අදාළ කාලසීමාව තුළ ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයට නම ඇතුළත් කිරීමට නොහැකි වූ පුද්ගලයින් ඒ පිළිබඳව ග්‍රාම නිලධාරීන් හෝ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාල දැනුවත් කර ඒ සඳහා නම ඇතුළත් කරගත හැකි බවයි.


උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »