කිසිදු නඩත්තුවක් නොවූ විකල්ප මාර්ග සංවර්ධනයට

Feb 07, 2020 10.31am
feature-top
පසුගිය වසර 10යේ දී කිසිදු ප්‍රතිසංස්කරණයක් කර නොමැති විකල්ප මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමට රජය පියවර ගෙන ඇත.

කිලෝ මීටර් 100,000කින් සමන්විත විකල්ප මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීමේ රජයේ වැඩසටහන යටතේ මෙම ව්‍යාපෘති ය ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ඒ අනුව, පළාත් සභාවල සහභාගීත්වය ද ඇතිව යෝජිත වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිසත්, විදේශ අරමුදල් යටතේ මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දැනට ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතීන්වල හඳුනාගනු ලබන ඇතැම් සංරචකයන් ද, යෝජිත වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිසත්, මාර්ග සහ මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කර ඇත.

ප්‍රධාන මාර්ග හා අධිවේගී මාර්ගයන් වෙත ඉහළ මට්ටමේ ප්‍රවේශයක් සඳහා පහසුකම් සැලසීමට කිලෝ මීටර් 100,000ක විකල්ප මාර්ග පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීම පිණිස පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මස18 දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »