මිහින්තලය ජාතික උරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

Aug 01, 2019 09.20am
feature-top
මිහින්තලය ජාතික උරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටත් පොසොන් සතිය හා මිහින්තලා පෙරහැර ජාතික උත්සවය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටත් මිහින්තලය පොසොන් පෙරහැර සඳහා වාර්ෂිකව ප්‍රතිපාදන සලසා දීමටත් බුද්ධ ශාසන හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය මඟින් අවශ්‍ය කටයුතු

සිදු කිරීම පිණිස අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් මේ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත.

විශේෂිත පින්කම් හා චාරිත්‍ර සමඟින් පොසොන් උත්සවය, ජාතික උත්සවයක් ලෙස පැවැත් විමේ දී ඇති වන දුෂ්කරතාවයන් අවම කර ගැනීමට මෙම පියවර ගෙන ඇත.

ඒ සඳහා දැනට ලබා දෙන රාජ්‍ය අනුග්‍රහයට සාපේක්ෂව ඉහළ දායකත්වයක් රජය විසින් ලබා දීමේ අවශ්‍ය වන බව නිරීක්ෂණය වී තිබේ.

උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »