වැඩ වර්ජනයයට සූදානම් - දුම්රිය වෘත්තිය සමිති

Jun 06, 2018 09.59am
feature-top
ඉල්ලීම් සඳහා විසදුම් ලබාදීමට බලධාරීන් කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් ලබන 12 වනදා සිට අඛණ්ඩ වැඩවර්ජනයක නිරත වන බව දුම්රිය තාක්ෂණ සේවා වෘත්තිය සමිති කමිටුව පවසයි.

උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »