හමුදාවට කාන්තා කැඩෙට් නිලධාරිනියන් කැඳවයි

Oct 09, 2017 09.54am
feature-top
ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා නිත්‍ය බලසේනාවට කාන්තා කැඩෙට් නිලධාරිනියන් බඳවාගැනීම සඳහා යුද්ධ හමුදා මූලස්ථානය විසින් අයදුම්පත් කැඳවා ඇතැයි වාර්තා වේ.

අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2017 ඔක්තෝබර් මස 25 වන අතර වැඩි විස්තර සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා නිළ වෙබ් අඩවියෙන් (www.army.lk)ලබා ගත හැක.


දිනමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි

More News »