දිසා ගණනාවකට අර්ධ කාන්තාර දේශගුණික තත්ත්වය
Sep 12, 2017 09.16am

දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවකට ඉදිරියේදි අර්ධ කාන්තාර දේශගුණික තත්ත්වයක් ඇති විය හැකි බවට කාලගුණය පිළිබඳ විශේෂඥ උපදෙස් මත සැකසුණු වාර්තාවක් රජයට භාර දි තිබේ.

මෙම තත්ත්වය මාස දෙකක් පමණ බල පැවැත්වෙන බවට අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම වාර්තාව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට භාර දි තිබේ.

උතුරු මැද හා වයඹ පළාත් වල දිස්ත්‍රික් ගණනාවකට මේ අර්ධ කාන්තාර දේශගුණික තත්ත්වය බලපාන බව වාර්තාවෙන් සඳහන් කර තිබේ. මේ වාර්තාව පදනම් කර ගනිමින් ඉදිරියේදී ඇති වෙතැයි අ‍පේක්ෂා කරන තත්ත්වයට මුහුණ දීම සඳහා පියවර ගැනිමට රජය කටයුතු කරයි.

(දිනමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි)

Ads here
340 x 60