විදේශ ගත ශ්‍රමිකයන්ගේ දරුවන්ට ශිෂ්‍යත්ව දෙන්න ලක්ෂ 590

Jul 01, 2017 09.38am
feature-top
විදේශ ගත ශ්‍රමිකයින්ගේ දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය කිරීම සඳහා 2017 වසර වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 590 ක මුදලක් වෙන් කැර ඇති බව විදේශ රැකියා ඇමැතිනි තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය සඳහන් කරයි. මෙම මුදල්වලින් දරුවන් 2976 දෙනකුට ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමීමට නියමිත බවත් ඇමැතිවරිය සඳහාන් කළාය.

මේ අනුව 2016 වසරේ 5 වසර ශිෂ්‍යත්වය සමත් දරුවන් 876 දෙනකු වෙනුවෙන් එක් අයෙකුට රු.15, 000 බැඟින් රුපියල් 3, 140, 000 ද, 2015 වසරේ අ.පො.ස(සාමාන්‍ය පෙළ)සමත් දරුවන් 1712 දෙනකු සඳහා එක් අයෙකුට රු.20, 000 බැගින් රුපියල් 34, 240, 000 ද, 2015 වසරේ අ.පො.ස (උසස් පෙළ) සමත් වී විශ්වවිද්‍යාල වරම් ලැබූ දරුවන් 388 දෙනකු සඳහා එක් අයෙකුට රුපියල් 30, 000 බැගින් රුපියල් රු 11, 640, 000 ද, 2017 වර්ශය වෙනුවෙන් පිරිනැමීමට කටයුතු සූදානම් කැර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වී රැකියා සඳහා විදේශ ගත වූ විගමනික මවුපියන්ගේ, දූ දරුවන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනයට සහාය වීමක් හා සුබසාධන කටයුත්තක් ලෙසත්, විගමනික මවුපිය දූ දරු ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වේ. තම මව හෝ පියා විදේශ රැකියාවක නිරත වී සිටින කාලය තුළ මෙරට සිටින තම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට ශක්තියක් වෙමින් ඒ සඳහා මූල්‍ය සහයක් ලබා දීම ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනේ පරමාර්ථයකි. විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය 1996 දී මෙම ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන ආරම්භ කර ඇත.

මෙවර වැඩිම ශිෂ්‍යත්වලාභී දරුවන් ප්‍රමාණයක් වාර්තා වන්නේ බස්නාහිර පළාතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් දරුවන් 307 ක් වශයෙනි.

එසේම මෙවර නැ‍ඟෙනහිර පළාතේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයෙන් දරුවන් 294 දෙනකුද, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයෙන් දරුවන් 295 දෙනෙකුද, ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයෙන් දරුවන් 131 දෙනකුද වශයෙන් දරුවන් 720 දෙනකු ශිෂ්‍යත්ව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත.මෙවර වැඩිම ශිෂ්‍යත්වලාභීන් ප්‍රමාණයක් වාර්තා වන්නේද නැ‍ඟෙනහිර පළාතේය.

ඌව පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ශිෂ්‍යත්වලාභීන් 48 දෙනකුද, මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් දරුවන් 18 දෙනෙකුද වශයෙන් දරුවන් 66 දෙනකු ශිෂ්‍යත්ව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත.

බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ශිෂ්‍යත්වලාභීන් 192 දෙනකුද, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් දරුවන් 307 දෙනෙකුද, කලූතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් දරුවන් 177 දෙනෙකුද වශයෙන් දරුවන් 676 දෙනකු ශිෂ්‍යත්ව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත.

උතුරු පළාතේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් දරුවන් 27 දෙනකුද, මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයෙන් දරුවන් 4 දෙනෙකුද, වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයෙන් දරුවන් 5 දෙනකුද, කිළිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් දරුවන් 3 දෙනෙකුද, මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයෙන් දරුවන් 1 දෙනකුද, වශයෙන් දරුවන් 40 දෙනකු ශිෂ්‍යත්ව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත. මධ්‍යම පළාතේ නුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ශිෂ්‍යත්වලාභීන් 236 දෙනකුද, මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් දරුවන් 92 දෙනෙකුද, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් දරුවන් 46 දෙනකුද වශයෙන් දරුවන් 374 දෙනකු ශිෂ්‍යත්ව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත.

වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ශිෂ්‍යත්වලාභීන් 259 දෙනෙකුද, පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයෙන් දරුවන් 70 දෙනෙකුද, වශයෙන් දරුවන් 329 දෙනකු ශිෂ්‍යත්ව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත.

දකුණු පළාතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ශිෂ්‍යත්වලාභීන් 209 දෙනෙකුද, මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් දරුවන් 72 දෙනෙකුද, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙන් දරුවන් 61 දෙනෙකුද වශයෙන් දරුවන් 342 දෙනකු ශිෂ්‍යත්ව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත.

උතුරුමැද පළාතේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ශිෂ්‍යත්වලාභීන් 120 දෙනෙකුද, පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයෙන් දරුවන් 63 දෙනෙකුද, වශයෙන් දරුවන් 183 දෙනකු ශිෂ්‍යත්ව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත. සබරගමු පළාතේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ශිෂ්‍යත්වලාභීන් 65 දෙනෙකුද, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් දරුවන් 181 දෙනෙකුද, වශයෙන් දරුවන් 246 දෙනකු ශිෂ්‍යත්ව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත.දිනමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි

More News »