යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට කෝටි 1600ක්

Mar 04, 2017 10.42am
feature-top
රටපුරා විසිරුණු සමතුලිත යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා මේ වසරේදී රජය රුපියල් මිලියන දහසයදහසක මුදලක් වැය කරන බව ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරයි.

වසර 2017 සඳහා ජාතික අයවැයෙන් මේ මුදල් වෙන්කළ බව කී ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා, දැනටමත් ඇතැම් සංවර්ධන වැඩසටහන්වල මුල් අදියර මේ මුදල් යොදා ආරම්භ කොට ඇතැයි ද කීය.

ග්‍රාමීය මාර්ග කිලෝමීටර් දහසක් ගල් අතුරා හෝ කොන්ක්‍රීට් කිරීමෙන් දියුණු කිරීමට රුපියල් මිලියන 4500 ක් වෙන්කර ඇත. මේ ග්‍රාමීය අංශ සංවර්ධනය විමධ්‍යගත කිරීමේ වැඩසටහන් සඳහා රජය වැය කරන විශාලතම මුදල වේ.

ඊට අමතරව කුඩා වැව් 1500 ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම, ලවණ හා රොන්මඩ ඉවත් කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 3000 කුත්, රටපුරා නගර සංවර්ධනය කිරීමට රුපියල් මිලියන 3000 කුත් වෙන්කොට ඇතැයි රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා කීය.

පළාත් පාලන ආයතනවල අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කිරීම, පෞද්ගලික ව්‍යාපාර වැඩිදියුණු කිරීම, දක්ෂිණ සංවර්ධනය, ප්‍රමුඛ හඳුනාගත් පොදු පහසුකම් ජාලය දියුණු කිරීමට මේ රුපියල් දහසය දහසක මුදල යොදවන බව ද නිරෝෂන් පෙ‍රේරා මහතා පැවැසීය.දිනමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි

More News »