‘ඇවන්ගාඩ්’ ට වන්දි ගෙවන තීන්දුවට අභියාචනයක්

Feb 15, 2017 09.12am
feature-top
ඇවන්ගාඩ් සමාගමට රුපියල් මිලියන අටසිය හතළිහක් ගෙවන ලෙසට රක්නා ලංකා සමාගමට සිංගප්පූරුවේ සියැක් බේරුම්කරණ මණ්ඩලය ලබා දී තිබෙන තීන්දුවට එරෙහිව එම මණ්ඩලය වෙත මේ 24 දා අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. සිංගප්පූරුවේ අරුල් චව් ඇන්ඩ් පාට්නර්ස් නීතිඥ සමාගම මඟින් රක්නා ලංකා සමාගම විසින් අදාළ අභියාචනය ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

රක්නා ලංකා සමාගම වෙනුවෙන් සිංගප්පූරු නීතිඥ සමාගම සමඟ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදුකරනු ලබන්නේ නීතිඥ චන්දන ජයසුන්දර මහතාය.

අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට මේ 29 දා දක්වා කාලපරාසයක් සියැක් සමාගම රක්නා ලංකා සමාගමට ලබා දී තිබේ.

සිංගප්පූරු නීතිඥ සමාගමට ඩොලර් විසිදහසක ගාස්තු ගෙවීමක් සිදුකිරීමට රක්නා ලංකා සමාගම පියවර ගෙන තිබේ.දිනමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි

More News »