මහ බැංකුවත් ප්‍රතිව්‍යුහගත වෙයි
Jan 08, 2017 09.37am

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රතිව්‍යqහගත කිරීමට රජය තීරණය කර ඇතැයි මහ බැංකුව පවසයි.

විශේෂයෙන්ම මූල්‍ය අංශයේ අංශ නියාමනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙත පුළුල් බලතල ලබාදීමට මේ යටතේ මුදල් පනත හා බැංකු පනත යාවත්කාලීන කිරීමට නියමිතය.

ඵලදායී ප්‍රතිව්‍යqහගත කරන ක්‍රියාවලියක්‌ සතුටින් පිළිගන්න බව ද මහ බැංකුවේ විශ්වාසනීයත්වය ඉහළ නැංවීමට හේතු වනු ඇතැයි ද මහ බැංකුව පවසයි.

(සිළුමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි)

Ads here
340 x 60